Gimnazjum nr 21 w Gorzowie Wlkp.


Rodzice jako pierwsi i najważniejsi wychowawcy swoich dzieci mają prawo i obowiązek współuczestnictwa w pracy i życiu szkoły.
Chcąc z tego prawa korzystać i dążąc do wywiązania się z obowiązku powinni zorganizować się tworząc swoje przedstawicielstwo, jakim jest

Rada Rodziców

Chcąc z tego prawa korzystać i dążąc do wywiązania się z obowiązku Rodzice wybrali swoich przedstawicieli:

Przedstawiciele Rady Rodziców
na rok szkolny 2019/2020
1A Nitkowska-Czaplińska Joanna 5B Śmigielska Olga
1B Błaszczyk Ewelina 5C Marciniak Małgorzata
1C Warzybok Sylwia 5D Rychter Bogusław
1D Serafińska Magdalena 6A Przybylska Katarzyna
2A Adamczyk Monika 6B Michalczuk Joanna
2B Karnaslewlcz Ewa 6C Włodarczyk Karolina
2C Zabagło Halina 6D Kolenda Sylwia
3A Kisielewska Dorota 6E Frańczuk Marta
3B Wróbel Arieta 7A Górska Izabela
3C Szurgot-Miłosz Agnieszka 7B Dębicka Ewa
4A Sadłowska Magdalena 8A Kubasiewicz Magdalena
5A Kamińska Kamila 8B Komarnicki Dariusz

Przedstawiciele Klasowych Rad Rodziców wybrali ze swego grona:

Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020
 • Rychter Bogusław - Przewodniczący (5d)
 • Kubasiewicz Magdalena - Wiceprzewodnicząca (8a)
 • Przybylska Katarzyna - Skarbnik (6a)
 • Kisielewska Dorota - Sekretarz (3a)
Komisja Rewizyjna Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020:
 • Kamińska Kamila - (5a)
 • Serafińska Magdalena - (1d)
 • Śmigielska Olga - (5b)

Regulamin Rady Rodziców 2019/2020

Regulaminu, do którego można proponować zmiany jeszcze przez przerwę świąteczną kierując listy do Przewodniczącego Rady Rodziców przez Librusa lub mailem: b.rychter@wp.pl


Przyjęty preliminarz na rok szkolny 2019/2020

Przewodniczący Rady Rodziców, pan Bogusław Rychter wziął udział w IV Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców w dniu 07.12.2019r. w Warszawie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Poniżej program, cele konferencji i wypracowany projekt zmian prawa oświatowego.

Cele Konferencji
Program Konferencji
Nowelizacja prawa oświatowego
(propozycje)
Projekt Ustawy
Uzasadnienie
Uzasadnienie - c.d.
Uzasadnienie - zakończenie
 


Rada Rodziców służy współdziałaniu rodziców i nauczycieli w celu jednolitego oddziaływania na dzieci i młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, opieki i wychowania.
Współdziałanie rodziców i nauczycieli powinno sprzyjać podnoszeniu kultury pedagogicznej i prawidłowemu realizowaniu funkcji wychowawczej przez rodzinę, która dzięki naturalnej postawie uczuciowej najwcześniej kształtuje postawy dziecka, jego system wartości i przekonań, ambicji i dążenia oraz daje pierwszą wiedzę o życiu i świecie.
Udział rodziców w życiu szkoły powinien przyczyniać się do ciągłego podnoszenia poziomu nauczania, rozwiązywania problemów wychowawczych i zaspakajania potrzeb opiekuńczych dzieci i młodzieży, do angażowania środowiska społecznego w udzielaniu wydatnej pomocy szkole.
11 kwietnia 2007 r. Sejm wprowadził do ustawy o systemie oświaty prawo gwarantujące rodzicom autentyczny wpływ na edukację.
Rada Rodziców jest to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców wszystkich uczniów danej szkoły.
Reprezentują oni ogół rodziców w kontaktach z:
 • innymi organami szkoły, np. radą pedagogiczną, dyrektorem, lub samorządem uczniowskim,
 • instytucjami pozaszkolnymi, np. z samorządem lokalnym w celu pozyskania funduszy na zajęcia pozalekcyjne,
 • Radami Rodziców z innych szkół, np. w celu wymiany doświadczeń.

Rada Rodziców ma prawo do opiniowania budżetu szkoły, zestawu programów nauczania i podręczników oraz do określania wzoru jednolitego stroju noszonego przez uczniów na terenie szkoły. Jednak w tych kwestiach ostateczne decyzje podejmują władze szkoły.


Regulamin Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 21

Rozdział I
Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. Rada Rodziców (RR) jest przedstawicielskim organem szkoły. Zasady jej tworzenia uchwala ogół rodziców, a regulamin działalności rady rodziców - uchwala sama rada.

Rozdział II:
Cele i zadania Rady Rodziców
1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie interesu rodziców szkoły oraz podejmowanie związanych z tym działań.
2. Zadania Rady Rodziców:
 • pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
 • zapewnienie rodzicom rzeczywistego wpływu na działalność szkoły poprzez wyrażanie i przekazywanie dyrektorowi i innym organom szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny stanowiska w sprawach związanych z działalnością szkoły,
 • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki,
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
 • opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i podręczników,
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
 • opiniowanie możliwości podjęcia w szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację w szczególności przez organizację harcerską,
 • udział w określaniu wzoru jednolitego stroju noszonego przez uczniów na terenie szkoły,
 • występowanie z wnioskiem o dokonanie oceny pracy nauczycieli i dyrektora szkoły,
 • formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa oświatowego,
 • wspieranie rodziców w wypełnianiu zadań wychowawczych przez zapewnienie znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w szkole i w klasie, uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności w nauce, znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
 • wspieranie działalności samorządu uczniowskiego,
 • gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności statutowej szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy.


Rozdział III:
Zasady wyborów Rady Rodziców
1. Wyboru przedstawicieli klas dokonuje się na pierwszym zebraniu rodziców każdej klasy w danym roku szkolnym (zebranie wyborcze).
2. Przebieg zebrania wyborczego:
 • wybranie spośród rodziców przewodniczącego zebrania w drodze głosowania jawnego,
 • wybranie komisji skrutacyjnej w składzie co najmniej trzech osób,
 • sporządzenie przez komisję skrutacyjną kart do głosowania i rozdanie ich uczestnikom zebrania zgodnie z zasadą reprezentatywności rodziców (jeden rodzic reprezentuje jednego ucznia),
 • zgłoszenie przez ogół klasy minimum trzech kandydatów na przedstawiciela klasy w radzie (kandydat musi wyrazić zgodę na pracę w Radzie Rodziców),
 • przeprowadzenie tajnego głosowania poprzez wpisanie na karcie do głosowania nazwiska jednego z kandydatów,
 • podliczenie głosów i ustalenie wyniku wg zasady zwykłej większości głosów (w przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało tę samą liczbę głosów, przeprowadzenie ponownego głosowania na tych kandydatów),
 • sporządzenie przez komisję skrutacyjną protokołu z głosowania,
 • przeprowadzenie wyboru skarbnika i sekretarza klasy w drodze wyborów jawnych (włączenie informacji o wybranych osobach do protokołu z zebrania)
 • przekazanie protokołu zebrania przedstawicielowi klasy celem umieszczenia go w dokumentacji Rady Rodziców w sekretariacie szkoły po zakończeniu zebrania (niezbędne jest dopisanie na protokole informacji o sposobie poinformowania przedstawiciela o terminiepierwszego zebrania plenarnego Rady).

3. Kandydaci, którzy odpadli w głosowaniu mogą zastąpić przedstawiciela jeśli ten będzie musiał zrezygnować z pełnienia swojej funkcji (zgodnie z ilością zebranych głosów).
4. Prawo głosu na zebraniach plenarnych Rady ma przedstawiciel, który wygrał wybory. Przeniesienie prawa głosu na inną osobę jest możliwe tylko na drodze wyborów tajnych.

Rozdział IV:
Struktura Rady Rodziców
1. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie Rady Rodziców.
2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu każdej klasy (rady oddziałowej). Przedstawiciel realizuje cele i zadania Rady w klasie, którą reprezentuje, w formie pisemnej (w postaci protokołu z zebrania ) prezentuje opinie i wnioski formułowane przez rodziców klasy wobec dyrektora i nauczycieli, występuje z wnioskami, w tym dotyczącymi organizacji pracy szkoły praz oceny pracy dorobku zawodowego nauczycieli, do Rady, opiniuje uchwały Rady, informuje rodziców o działaniach Rady, a także o wynikach działań komisji. W razie nieobecności przedstawiciela zastępuje go sekretarz rady klasy.
3. Prace Rady organizuje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przwodniczącego, sekretarz, skarbnik oraz trzech członków. W okresie pomiędzy zebraniami Rady kieruje jej pracami, wykonuje uchwały, nadzoruje prace komisji powołanych przez Radę, zatrudnia osoby niezbędne do realizacji zadań Rady oraz reprezentuje Radę na zewnątrz. W imieniu Rady zobowiązania finansowe podpisują dwaj członkowie Prezydium: Przewodniczący a podczas jego nieobecności zastępca przewodniczącego kierują pracami Prezydium. Skarbnik zbiera składki od skarbników poszczególnych klas. Sekretarz jest odpowiedzialny za kompletowanie protokolarza. Istnieje możliwość wnioskowania przez Radę o przedłużenie kadencji osób tworzących Prezydium w roku ubiegłym w związku z ich doświadczeniem w organizowaniu pracy Rady nawet jeśli osoby te nie są przedstawicielem jakiejkolwiek klasy (nie mają wówczas prawa głosu). Przedstawiciele wybrani do Prezydium mają prawo zrezygnować z funkcji przedstawiciela klasy tracąc prawo głosu (ich funkcję sprawuje wówczas zastępca, który przejmuje prawo głosu).
4. Organem kontrolnym Rady Rodziców jest Komisja Rewizyjna Rady Rodziców wybrana spośród jej członków w liczbie trzech osób. Co najmniej jeden członek komisji rewizyjnej powinien być dobrze zorientowany w przepisach prawa finansowego i rachunkowości. Członkowie komisji rewizyjnej wybierają przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego na pierwszym swoim posiedzeniu. Posiedzenia kontrolne komisji rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnymi posiedzeniami rady rodziców. Komisja rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy, na wniosek Prezydium oraz grupy rodziców liczącej nie mniej niż 15 osób. Ustalenia i wnioski komisji rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane: plenarnemu posiedzeniu rady rodziców, prezydium rady rodziców oraz osobom, które wnioskowały o zwołanie komisji rewizyjnej.

Rozdział V:
Zasady działania Rady Rodziców
1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców klasy, które prowadzi jej przedstawiciel.
2. Każdy rodzic ma obowiązek zapoznać się z regulaminem Rady, który jest dostępny na stronie internetowej szkoły oraz w postaci maszynopisu w sekretariacie szkoły.
3. Zebrania plenarne Rady organizuje się co najmniej trzy razy w roku szkolnym. Pierwsze zebranie zwołuje dotychczasowy przewodniczący nie później niż do końca października każdego roku (o terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zebrania).
4. Porządek pierwszego, sprawozdawczo-wyborczego, plenarnego zebrania Rady Rodziców:
 • otwarcie zebrania przez przewodniczącego ustępującej Rady,
 • informacja dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki,
 • wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz komisji regulaminowej, komisji wniosków i uchwał oraz komisji wyborczej (wybory do tych funkcji są jawne),
 • ustalenie przez komisję regulaminową listy przedstawicieli Rady Rodziców oraz listy obecności,
 • sprawozdanie przewodniczącego ustępującej Rady z działalności w okresie sprawozdawczym,
 • sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie (lub nieudzielenie) absolutorium ustępującemu organowi,
 • przypomnienie zasad wyborczych oraz ustalenie listy kandydatów przez komisję wyborczą,
 • głosowanie nad wyborem Prezydium i Komisji Rewizyjnej Rady (głosowanie jawne),
 • ogłoszenie wyników głosowania przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej,
 • plenarna dyskusja programowa,
 • uchwalenie wniosków programowo - organizacyjnych do działalności rady rodziców w następnej kadencji,
 • ustalenie ramowego planu pracy na dany rok szkolny.

5. Kadencja rady rodziców i jej organów trwa 1 rok, począwszy od plenarnego zebrania wyborczego do wyboru nowej Rady.
6. Prezydium rady rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze spośród swoich członków, członków Rady Rodziców i spośród innych rodziców i osób współdziałających z rodzicami spoza szkoły (jako ekspertów)-dla wykonywania określonych zadań.
7. Kolejne zebrania plenarne Rady Rodziców odbywają się zgodnie z ustalonym na pierwszym zebraniu programem (zebrania programowe). Zebranie plenarne Rady może być zwołane także w każdym czasie na wniosek klasowych rad rodziców z co najmniej 1 klasy, na wniosek dyrektora szkoły, rady pedagogicznej i rady szkoły-złożony do prezydium rady (zebranie specjalne). Informacja o terminie, miejscu i porządku zebrania specjalnego musi być przesłana do przedstawicieli klas nie później niż na 7 dni przed terminem zebrania.
8. Zebrania Rady Rodziców i jej organów są zebraniami jawnymi dla wszystkich rodziców szkoły.
9. Formy i częstotliwość działania innych struktur działających w ramach rady rodziców, jak komisje problemowe czy zespoły robocze, wynikają z potrzeb realizacji zadań, jakich się te zespoły podjęły.
10.W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły - Rada Rodziców może zaprosić na swoje zebranie plenarne, a Prezydium Rady na swoje posiedzenie regulaminowe dyrektora szkoły oraz kierownictwa pozostałych organów szkoły.

Rozdział VI:
Tryb podejmowania uchwał
1. Każde zebranie zwołane zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie jest prawomocne.
2. Uchwały podejmuje się większością głosów przedstawicieli klas obecnych na zebraniu plenarnym Rady, a w przypadku Prezydium większością głosów osób tworzących ten organ.
3. Listę uczestników zebrania ustala każdorazowo sekretarz organu lub przewodniczący.
4. Uchwały są protokołowane i włączane do protokularza Rady Rodziców. Za protokolarz i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz Prezydium.

Rozdział VII:
Ramowy plan pracy Rady Rodziców i jej organów
1. Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców klasowych rady rodziców lub wychowawcy klasy. Liczba zebrań rodziców danej klasy nie może być jednak mniejsza od liczby wywiadówek szkolnych. Sposób prowadzenia pierwszego zebrania przedstawiony jest w Rozdziale III.
2. Prezydium rady rodziców obraduje nie rzadziej niż 8 razy na rok. Na posiedzeniu Prezydium zaprasza się dyrektora szkoły, przewodniczącego rady szkoły i inne osoby. Posiedzenia prezydium rady rodziców są protokołowane i włączane do protokolarza Rady Rodziców.

Rozdział VIII:
Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców
1. Rada rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:ze składek rodziców,z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci się prezydium rady,z dochodowych imprez organizowanych przez radę rodziców dla rodziców i mieszkańców środowiska szkoły,z działalności gospodarczej,z innych źródeł.
2. Wysokość składki rodziców ustala się na początek każdego roku szkolnego na plenarnym zebraniu rodziców klasy. Propozycję wysokości składki przedstawia dla całej szkoły Prezydium Rady Rodziców. Ustalona wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego z rodziców.
3. Jeśli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, rada klasowa rodziców może wyrazić zgodę na wnoszenie składki tylko na jedno dziecko lub obniżenie składki wnoszonej na wszystkie dzieci danych rodziców.
4. Klasowa rada rodziców może wnioskować o obniżenie składki lub całkowite zwolnienie od wnoszenia składki tych rodziców, których sytuacja materialna jest bardzo trudna. Obniżka składki lub zwolnienie z jej wnoszenia wymagają indywidualnego rozpatrzenia. Wnioski w tej sprawie składają zainteresowani rodzice lub wychowawcy klasy.
5. Sposób wydatkowania środków rady rodziców może w części być zależny od życzeń czy wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające środki na rzecz rady rodziców. W takim przypadku prezydium rady rodziców nie może wydatkować środków na inne cele, bez uzyskania zgody ofiarodawców.

Rozdział IX:
Obsługa księgowo-rachunkowa środków finansowych Rady Rodziców.
1. Obsługę finansowo-księgową funduszy RR prowadzi skarbnik wybrany spośród członków Rady Rodziców. Jest to funkcja społeczna. Dokumentacja przechowywana jest u skarbnika.
2. Nadzór nad pracą skarbnika sprawuje Komisja Rewizyjna Rady Rodziców.
3. Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wpłat i przelewów.
4. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

Rozdział X:
Postanowienia końcowe
1. W przypadku nierespektowania tych usprawnień przez dyrekcję szkoły lub podległych jej pracowników, a także przez radę pedagogiczną czy radę szkoły Prezydium może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do dyrektora szkoły lub kierownictw pozostałych organów szkoły oraz ma prawo oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi.
2. W przypadku konfliktu rady rodziców z innymi organami szkoły wynikającego z nierespektowania usprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nieudzielania wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażaleniaprezydium rady rodziców ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę.
3. Członkowie klasowych rad rodziców, prezydium rady rodziców, jak i członkowie komisji rewizyjnej, mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjecie uchwały według procedury ustalonej w rozdziale IV tego regulaminu.
4. Rada rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści: Rada Rodziców przy Zespole Szkół Nr 21 w Gorzowie Wlkp., a także pieczęcią do operacji finansowych, identyczną jak poprzednie, z dodatkiem w postaci numeru konta bankowego.

nagrody


I miejsce w Polsce
luty 2010I miejsce w konkursie
Radia "BIS"
jako Gimnazjum nr 11
na najlepszą
stronę internetowąV miejsce w konkursie najlepszych stron www Republika Onet.pl